Belastingconsulent

mr. Oscar Vernooij

 

verzorgt uw belastingzaken
en uw bedrijfsadministratie

 

 

 

Bel: 070 3263102

 

 

 

Lid van Register Belasting adviseurs

Jaar van aangifte : 2020

Graag ontvang ik ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting -voor zover het onderstaande op u van toepassing is- de kopieën van de volgende documenten :

 • jaaropgaven van (oud)-werkgevers en uitkeringsinstellingen van u en uw partner;
 • de gegevens van uw partner (naam, adres, BSN/sofinummer, geboortedatum);
 • de geboortedatum van het jongste kind dat tot uw huishouden behoort;
 • uw voorlopige aanslag of teruggave;
 • de beschikkingen Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kindgebonden budget en Kinderopvangtoeslag over de jaren 2020 en 2021;
 • nota’s van medische uitgaven welke u niet, of niet volledig, vergoed heeft gekregen van uw zorgverzekeraar (zoals dieetkosten, medicijnen, hoortoestellen, steunzolen, huisarts/tandarts, specialist/ziekenhuis, etc.). Hieronder vallen ook de uitgaven voor extra gezinshulp en de reiskosten naar huisarts/ziekenhuis en ook de reiskosten voor ziekenbezoek. Hierbij is wel een drempel van toepassing voor deze aftrek. Deze drempel is afhankelijk van het verzamelinkomen. De betaalde bedragen voor het verplichte en voor het vrijwillige eigen risico zijn niet aftrekbaar;
 • nota van afrekening van de notaris en de rekening inzake de taxatie van de woning voor de hypotheek als u in het betreffende jaar een huis heeft gekocht en/of heeft verkocht;
 • de WOZ-waarde van uw eigen woning met waardepeildatum 1 januari 2019 (deze beschikking heeft u begin 2020 ontvangen);
 • uw hypotheeksaldo en betaalde rente;
 • de saldi van uw giro-, bank- en effectenrekening (inclusief de saldi van de openstaande schulden) op 1 januari 2020. Er geldt een heffingsvrij vermogen van EUR 30.846 (voor een alleenstaande) of EUR 61.692 (voor partners);
 • de ingehouden dividendbelasting;
 • de WOZ waarde en de schuld van de tweede woning met waardepeildatum 1 januari 2019;
 • indien de tweede woning verhuurd is: de verhuurprijs;
 • ontvangen alimentatie/betaalde alimentatie van of aan uw voormalige echtgen(o)ot(e);
 • voor werknemers die met het openbaar vervoer naar het werk reizen: de plaats van werkzaamheden, het aantal werkdagen per week, de ontvangen reiskostenvergoeding;
 • studiekosten voor eigen rekening, indien deze meer bedragen dan EUR 500;
 • giften, indien deze meer bedragen dan 1% van uw verzamelinkomen of zijn vastgelegd in een (notariële) akte;
 • betaalde premies voor lijfrenten/ontvangen lijfrente-uitkeringen. Indien u lijfrentepremies in 2020 heeft betaald, dan ontvang ik graag de pensioen aangroei (Factor A) over het voorgaande jaar (2019).